Licence fotografií

OBECNÁ PRAVIDLA

Tato pravidla  definují vztah mezi fotobankou Sportshots.cz, jejímž provozovatelem je Lukáš Budínský (dále jen „SportShots.cz") a jakýmkoliv zákazníkem webových stránek SportShots.cz (dále jen „Zákazník"), kupujícím a stahujícím fotografie (dále jen „Fotografie") z webových stránek fotobanky store.SportShots.cz.

Zákazník potvrzuje, že je vázán těmito pravidly a souhlasí s tím, že platí pro každý produkt zakoupený na fotobance SportShots.cz pod příslušnou licencí.

Zákazník potvrzuje a souhlasí, že předmětem pravidel není prodej Fotografie, ale pouze prodej licence (oprávnění) k použití Fotografie. Zákazník se zakoupením nestává vlastníkem Fotografie, může však Fotografii využívat dle podmínek uvedených dále v této smlouvě, dle licence.

LICENCE REDAKČNÍ POUŽITÍ

Licence Redakční použití (dále jen „RP") je na prodej pouze pro REDAKČNÍ užití.

Tímto vám poskytujeme neexkluzivní, trvalou, celosvětovou a nepřenosnou licenci k použití Fotografie k účelům definovaným níže v této Smlouvě (viz níže „Povolené užití"). Fotografie se nesmí použít jinak, než jak stanoví Povolené užití. SportShots.cz nebo dodavatel Fotografie má všechna ostatní práva k Fotografii, včetně všech kopírovacích práv a jiného duševního vlastnictví vztahující se na Fotografii.

Způsob použití RP licence

Smíte použít Fotografii pouze pro zpravodajské a nekomerční účely v souladu s Povoleným užitím. Nesmíte tedy používat Fotografii ve spojení s jakýmikoliv komerčními účely, jako je další prodej Fotografie či poskytování Licence na Fotografii.

(a) Povolené užití RP licence.

 Výčet Povolených užití Fotografie:

- zpravodajské publikace, včetně časopisů, novin, knih, periodik, letáků, televize, video přenosů a divadelních představení

- on-line či elektronické publikace, včetně blogů, aplikace pro mobilní telefony a webových stránek

- všechna jiná použití, která byla písemně potvrzena od SportShots.cz

V případě vzniku jakýchkoli nejasností ohledně souladu s Povoleným užitím nás kontaktujte.

(b) Porušení RP licence - Zakázané užití

 Nesmíte s Fotografií udělat nic jiného, než co je přesně stanoveno v předchozím odstavci. Nesmíte tedy:

- používat Fotografii pro jakékoli komerční účely (tj. přímo propagovat produkt nebo službu na trhu).

- používat Fotografii v reklamě a propagačních projektech, včetně tištěných reklam, billboardů, obalech výrobků, ve filmech, katalozích, propagačních přáních (tj. neprodávat a neudělovat licenci).

- používat Fotografii v návrzích designu, webových stránek, Flash aplikacích, elektronických přání a brožurách určených pro prodej, bez ohledu na to jestli se jedná o aplikaci on-line či ne.

- používat a zobrazovat Fotografii na webových stránkách a jiných místech, kde by bylo účelem prodat či udělit licenci na produkt vyrobený "na zakázku", včetně pohledů, hrnků, trik, plakátů, vztahuje se i na "na zakázku" vytvářených webových stránek.

- používat Fotografii na jakémkoli plakátu (tištěném na papíře či na plátně či jiných médiích), nebo jakémkoli předmětu určeném pro prodej a distribuci s účelem zisku.

- používat Fotografii jako část ochranné známky, v obchodním jménu či logu.

- zahrnout Fotografii do jakéhokoli produktu, v důsledku jehož distribuce by se Fotografie stala dostupná v elektronické podobě pro jakoukoli třetí stranu (jako např. elektronická přání, webové stránky).

- používat Fotografii způsobem, který je provozovatelem SportShots.cz či platným zákonem považován za pornografický, obscénní, nemorální, urážející či hanlivý anebo by způsoboval osobám a výrobkům zobrazovaných na Fotografii špatnou pověst.;

(a) používat a zobrazovat Fotografii tak, že by připomínala osobu způsobem, který by vedl rozumného člověka k tomu myslet si, že taková osoba používá či osobně doporučuje jakýkoli produkt, službu či obchod.

(b) Použití, které zobrazuje osobu v citlivých tématech (jako je například mentální či fyzické postižení, sociální záležitosti, obtěžování, sexuální obtěžování, zločin) nebo by bylo útočné, musí být doprovázeno prohlášením, které tvrdí, že Fotografie je používaná pouze pro ilustrační účely, a jakákoli osoba zobrazená na Fotografii je pouze model, který zobrazuje onu osobu. Použití smí zobrazit model jen stejným způsobem a ve stejném kontextu jako sama Fotografie.

- odstranit nebo skrýt označení autorských práv, ochranné známky nebo jiných vlastnických práv z jakéhokoli místa Fotografie.

- udělovat další Licenci, znovu prodat, pronajmout, zapůjčit, postoupit, darovat nebo jinak přenášet nebo šířit obsah, nebo práva udělená podle této Smlouvy.

- reprodukovat Fotografii, nebo části Fotografie, buď samostatně, nebo v kombinaci s jinými, ve více než 250.000 výtiscích či zobrazeních.

- zobrazovat Fotografii na webových stránkách v rozlišení více než 1500x1500 pixelů (bez ohledu na rozlišení fotografie, původně stažené z SportShots.cz).

OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

Zakoupením licence na Fotografie od SportShots.cz a užitím zmíněné Fotografie výslovně potvrzujete a souhlasíte s tím, že budete vázáni podmínkami této smlouvy.

Berete na vědomí a souhlasíte, že jste četli a rozumíte podmínkám této smlouvy, podmínkám poskytování služeb a souhlasíte, že budete vázáni touto smlouvou a podmínkami poskytování služeb.